توضيحات تصویر

٨واحد كامپوزيت ونير براي مراجعه كننده محترمون بعد از برداشت پوسيدگيهاو ترميمهاي قبلي بليچينگ فك پايين در جلسه بعد انجام خواهد شد