توضيحات تصویر

مراجعه كننده خوش اخلاق و صبورمون با شكايت فاصله بين دنداني وشكل نامناسب دندانهاشون مراجعه كرده بودند و برايشان ٦ونير كامپوزيت بالا و ٦تا پايين با رنگ طبيعي كه تضادي با روكش هاي دندانهاي عقب نداشته باشه انجام شد