توضيحات تصویر

۶ واحد كامپوزيت ونيربراي اصلاح نامرتبي و فرم دندانها