توضيحات تصویر

٨ واحد كامپوزيت ونير براي مراجعه كننده عزيزمون بعد از درمان ارتودنسي وانجام ليفت لثه