توضيحات تصویر

عکس بیمار بعد از بلیچینگ و اصلاح کانکتور دندانها